Severní energetická a.s.Těžba hnědého uhlí

Lom ČSA

 • v povrchovém lomu ČSA o rozloze 5 000 ha se těží nejkvalitnější hnědé uhlí v ČR
 • průměrná výhřevnost Qri do 17,5 MJ.kg-1
 • mocnost uhelné sloje 25 – 28 m
 • mocnost nadloží je až 180 m
 • k těžbě skrývky se používá kolesové rýpadlo typu KU800. Na vnitřní výsypce jsou nasazeny tři zakladače typu ZP6600. Těžené hmoty se přepravují dálkovými pásovými dopravníky o šířce 1800 mm
 • uhlí těží tři kolesová rýpadla typu KU300. Uhelná sloj je velmi nepravidelně uložena (velký úklon, zvlnění, zlomy). Veškerá přeprava těženého uhlí je zajišťována dálkovou pásovou dopravou o šířce 1200 mm. Těžená sloj v lokalitě ČSA byla v minulosti částečně přerubána hlubinným způsobem
 • v současnosti byla těžba uhlí hlubinným způsobem obnovena v závěrných svazích z důvodu efektivnějšího využití zbývajících uhelných zásob
 • vytěžené uhlí je přepravováno železničními vozy k dalšímu zpracování do úpravny uhlí Komořany. V úpravně se připravují jednotlivé obchodní druhy uhlí podle přesně stanovených parametrů. Tyto tříděné, prachové a energetické produkty jsou expedovány do domácností, teplárenství a energetiky
 • současně s těžbou probíhá proces rekultivace. Obnova území zasaženého báňskou činností se řídí požadavky platné legislativy. Uplatňují se tyto druhy rekultivací: lesnická, zemědělská, vodní a ostatní
 • těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o těžebních limitech z roku 1991 (UV č.444/1991), platnost limitů vláda ČR potvrdila v říjnu 2015 s doporučením revidovat rozhodnutí v roce 2020

Lom Vršany

 • nejmladší hnědouhelný lom se nachází v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve
 • disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů až za horizont roku 2055
 • lokalita je dlouhá 7 km a široká 4,5 km, rozloha 30 km2
 • stáří uhlí se pohybuje v rozmezí 20 – 25 milionů let
 • mocnost uhlí 25 – 35 metrů
 • vyšší popelnatost (okolo 30 %) a nižší výhřevnost (v průměru 11 MJ.kg-1), proto se užívá především jako energetické uhlí pro elektrárny
 • k těžbě skrývky se používá: kolesové rýpadlo typu KU800, zakladač typu ZP6600 a dálkový pásový dopravník o šířce 1800 mm
 • k těžbě uhlí se používá kolesové rýpadlo typu KU300, jehož koleso je osazené 13 korečky o objemu 365 litrů a vytěží až 1200 m3/hodina
 • současně s těžbou probíhá proces rekultivace. Obnova území zasaženého báňskou činností se řídí požadavky platné legislativy. Uplatňují se tyto druhy rekultivací: lesnická, zemědělská, vodní a ostatní
 • v lokalitě je poměrně častý výskyt zkamenělých prehistorických dřevin, např. tisovec pochybný z období třetihor

Těžební technologie

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu